Envicas bvba - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Envicas BVBA

Download Algemene Voorwaarden Envicas BVBA (.pdf, 88KB)

1. Toepassing

1.1. De algemene voorwaarden van Envicas BVBA, aangevuld met eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever. Er kan enkel van afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

1.2. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen niet uit.

Naar boven

2. Offertes en prijsbepaling

2.1. Elke aanbieding en offerte van Envicas BVBA is vrijblijvend en geldt tot 30 kalenderdagen na de offertedatum.

2.2. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW of andere taksen, deze zijn ten laste van de opdrachtgever. 2.3. De aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de verstrekte informatie van de opdrachtgever. In het geval van onjuiste en/of onvolledige informatie, speciale of onaangemelde omstandigheden, e.d. die een invloed hebben op de prijzen of kosten en die bij de prijszetting niet konden voorzien worden, heeft Envicas BVBA het recht de prijzen aan te passen.

Naar boven

3. Opdracht

3.1. Iedere opdracht aan Envicas BVBA moet door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd worden.

3.2. Envicas BVBA mag een opdracht weigeren. Een weigering wordt schriftelijk en aangetekend medegedeeld uiterlijk 10 kalenderdagen na ontvangst van de opdracht.

3.3. De inhoud van de opdracht is bepaald door de aanbieding of opdrachtbevestiging. Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen naderhand in onderling akkoord schriftelijk worden vastgelegd. Bijkomende werkzaamheden, niet voorzien in de aanbieding, worden afzonderlijk aangerekend.

Naar boven

4. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer (Envicas BVBA)

4.1. Elke opdracht waartoe Envicas BVBA zich verbindt houdt slechts een middelenverbintenis in.

4.2. Envicas BVBA heeft steeds het recht een opdracht of een gedeelte ervan, te laten uitvoeren door derden. Deze opdrachtdelegatie wordt aan de opdrachtgever gemeld. Deze opdrachtdelegatie houdt nooit in dat Envicas BVBA afstand doet van de rechten die haar toekomen krachtens de gegeven opdracht.

4.3. Alle vertrouwelijke informatie, documenten, plannen ed. die verkregen worden bij de uitvoering van de opdracht worden door beide partijen geheim gehouden. Beide partijen leggen de geheimhoudingsplicht eveneens op aan derden die bij de opdracht betrokken zijn.

4.4. De resultaten van de opdracht worden digitaal aan de opdrachtgever gerapporteerd. 4.5. De opdracht wordt beschouwd als volledig en op toereikende wijze uitgevoerd vanaf de datum dat de (eind)factuur aan de opdrachtgever is verstuurd.

Naar boven

5. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zal Envicas BVBA, en desgevallend de onderaannemers, te allen tijde en tijdig alle beschikbare, noodzakelijke en/of nuttige informatie die van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, kosteloos verschaffen. De opdrachtgever staat zelf in voor de juistheid van de verstrekte informatie, de instructies, de tekeningen en/of aanwijzingen. Enkel de opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor alle door derden en /of door hemzelf geleden schade in de ruimste zin, die voortvloeit of verband houdt met die informatie, instructies, tekeningen en /of aanwijzingen. In dit kader zal de opdrachtgever Envicas BVBA en de onderaannemers vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot enige schade die een gevolg is van onjuiste informatie.

5.2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Envicas BVBA, en desgevallend de onderaannemers, de beschikking krijgen over alle toelatingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht. In dit kader zal de opdrachtgever de aangestelden van Envicas BVBA alle noodzakelijke faciliteiten verlenen die hen toelaten om hun opdracht behoorlijk, verantwoord en op een veilige manier te vervullen.

Naar boven

6. Facturen en protest van facturen

6.1. Envicas BVBA heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor de uitgevoerde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk prestaties betreffen.

6.2. Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van de facturen, hierin begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

6.3. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is, opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierna onder punt 7 bepaald.

6.4. Bij ontstentenis van een geldig protest zoals hierboven bepaald, erkent de opdrachtgever de juistheid van de door ons gefactureerde prestaties, zelfs indien hierover geen voorafgaandelijke overeenkomst of aanbod van Envicas BVBA bestaat.

Naar boven

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking moeten al de facturen betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum zonder aftrek van een korting of inhouding van welke aard ook. Betalingen moeten gebeuren door overschrijving op onze bankrekening.

7.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, heeft Envicas BVBA vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht op de betaling van een verwijlintrest zoals voorzien in artikel 5 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002. Tevens heeft Envicas BVBA recht op een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,00.

7.3. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de opdrachtgever bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor aan Envicas BVBA schade te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten, zoals bedoeld in het artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002, dient vergoed te worden door de opdrachtgever.

7.4. Envicas BVBA is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen op de opdrachtgever over te dragen aan derden.

Naar boven

8. Diverse bepalingen

8.1. Envicas BVBA is van elke verbintenis ontslagen in overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld brand, staking, lockout, machineaverij, oorlog, natuurrampen en alle andere gelijkaardige omstandigheden die de uitvoering van de verbintenissen verhinderen.

8.2. Envicas BVBA kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade van de opdrachtgever door de gebrekkige uitvoering van haar opdracht. En dit voor maximaal de prijs van de uitgevoerde opdracht. In geen enkel geval kan Envicas BVBA aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade van welke aard ook. In geval van overmacht worden de verbintenissen van Envicas BVBA uitgesteld zolang deze situatie bestaat. Hiervoor kan Envicas BVBA niet aansprakelijk gesteld worden en hiervoor kan geen schadevergoeding gevraagd worden.

Naar boven

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

9.1. Envicas BVBA komt met de opdrachtgever overeen om voorafgaandelijk aan iedere rechtsgang, alle middelen aan te wenden om tot een minnelijke schikking te komen. Dit echter met uitzondering van de invordering van onbetaalde bedragen, in dit geval kan Envicas BVBA zich onmiddellijk tot de hierna bepaalde rechter wenden.

9.2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring en zelfs in kort geding.

9.3. Alle door Envicas BVBA met de opdrachtgever afgesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van de opdrachten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen. Handtekening en paraaf (op iedere pagina) en vermelding in eigen geschrift “Gelezen en goedgekeurd:”

Naar boven

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!